Dysfagie - poruchy polykání

Web pro odborníky i pacienty

O polykání

Porucha polykání (dysfagie) je závažným zdravotnickým a socioekonomickým problémem. Dlouhodobě trvající či těžké formy poruchy polykání mohou vést k vážným komplikacím, každá porucha polykání významně zhoršuje kvalitu života pacienta. Díky prodlužování délky života dochází ke zvýšené prevalenci zejména neurodegenerativních, neurovaskulárních a onkologických onemocnění v populaci starších lidí a je nepochybné, že počet pacientů s poruchami polykání a s tím spojená ekonomická náročnost zdravotnické péče bude narůstat.

Porucha polykání je příčinou i následkem mnohých onemocnění. Spektrum pacientů zahrnuje osoby s nádory v oblasti hlavy a krku včetně následující onkologické léčby (aktinoterapie, chemoterapie), osoby s neurologickým postižením (cévní mozková příhoda, nádorové postižení mozku, Alzheimerova choroba, extrapyramidové syndromy, ALS, RSM apod.), geriatrické pacienty, osoby po chirurgické léčbě včetně traumatologie, méně často i osoby s vrozenými vývojovými vadami inkriminované oblasti.

Nedostatky v záchytu, diagnostice a léčbě dysfagie mají za následek rozvoj komplikací, z nichž nejzávažnějšími jsou aspirace, malnutrice a kachexie. Citlivý screening může dysfagii a komplikacím buď předcházet nebo je včas odhalit, efektivní diagnostika a terapie vede ke zkrácení doby léčby a tím i ke snížení její ekonomické náročnosti.

Vzhledem k rozmanitosti příčin poruch polykání se obtížně stanovuje přesná incidence poruch polykání v populaci, dle současných poznatků jsou výskyt a závažnost dysfagie spíše podhodnocovány. V České republice se po vzoru zahraničí (např. Voice and Swallowing Centers v USA) začíná budovat systém komplexních diagnostických a terapeutických center.